Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Những mã lỗi POST của PhoenixBIOS

Ngày tạo: 07/03/2016

Những mã lỗi POST của PhoenixBIOSCó vài phiên bản của Phoenix BIOS qua nhiều năm. Phiên bản Phoenix BIOS được sản xuất trước năm 1994 hỗ trợ bộ xử lý 286 đến 486 và sử dụng các mà bip được thể hiện trong bảng 20.4.

Bảng 20.4. PhoenixBlOS cho bộ xử lý 486 và cũ hơn (Trước năm 1994)

Tiếng bíp

Mô tả lỗi

Thực hiện 1

1-2

Lỗi card Video (Video Card Error)

Kiểm tra lắp đặt card video đúng cách chưa. Thử thay thế bộ nhớ card video và thay thế card video. Thay thế bo mạch chủ.

1-3

Lỗi đọc/ghi RAM CMOS (CMOS RAM Read/Write Error)

Thay thế pin CMOS. Thay thế bo mạch chủ.

1-1-4

Lỗi kiểm tra tổng ROM (ROM Checksum Error)

Thử lắp lại chip ROM bo mạch chủ. Thử nâng cấp ROM bo mạch chủ. Thay thế bo mạch chủ.

1-2-1

Lỗi bộ tính thời gian (Timer Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chật. Thay thế bo mạch chủ.

1-2-2

Lỗi khởi động DMA (DMA Initialization Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

1-2-3

Lỗi đọc/ghi thanh ghi trang DMA (DMA Page Register Read/Write Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ôc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ôc quá chặt. Thay thê bo mạch chủ.

   1-3-1

Lỗi kiểm tra làm mới RAM (RAM Refresh Verification Error)

Lau những phần tiếp xúc của bộ nhớ và lắp lại những module. Tháo bỏ tất cà những module ngoại trừ dãy thứ nhất. Thay thế bộ nhớ, bộ nguồn và bo mạch chủ.


Tiếng bíp

Mô tả lỗi

Thực hiện 1

 1-3-3

Lỗi dòng dữ liệu đa bit trong 64KB RAM đầu tiên
(First 64KB RAM Mulũbit Data Line Error)

 Lau những phần tiếp xúc của bộ nhớ và lắp lại những module.
Tháo bỏ tất cả những module ngoại trừ dãy thứ nhất. Thay thế bộ nhớ,
bộ nguồn và bo mạch chủ.

 1-3-4

Lỗi nguyên lý chẵn/lẽ trong 64KB RAM đầu tiên
(First 64KB RAM Odd/Even Logic Error)

 Lau những phần tiếp xúc của bộ nhớ và lắp lại những module.
Tháo bỏ tất cả những module ngoại trừ dãy thứ nhất. Thay thế bộ nhớ,
bộ nguồn và bo mạch chủ.

 1-4-1

Lỗi dòng địa chi 64KB RAM đầu tiên
(First 64KB RAM Address Line Error)

Lau những phần tiếp xúc của bộ nhớ và lắp lại những module.
Tháo bỏ tất cả những module ngoại trừ dãy thứ nhất. Thay thế bộ nhớ,
bộ nguồn và bo mạch chủ.

 1-4-2

Lỗi tính toàn vẹn trong việc truyền dữ liệu 64KB RAM
đầu tiên (First 64KB RAM Parity Error)               

 Lau những phần tiếp xúc của bộ nhớ và lắp lại những module.
Tháo bỏ tất cả những module ngoại trừ dãy thứ nhất. Thay thế bộ nhớ,
bộ nguồn và bo mạch chủ.

2-x-x{*}

Lỗi 64KB RAM đầu tiên (First 64KB RAM Eưor)

Lau những phần tiếp xúc của bộ nhớ và lắp lại những module.
Tháo bỏ tất cả những module ngoại trừ dãy thứ nhất. Thay thế bộ nhớ,
bộ nguồn và bo mạch chủ.


3-1-1

Lỗi thanh ghi DMA phụ (Slave DMA Register Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

3-1-2

Lỗi thanh ghi DMA chính (Master DMA Register Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

3-1-3

Lỗi 1MR chính (Master Interrupt Mask Register)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

3-1-4

Lỗi 1MR phụ (Slave Interrupt Mask Register Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bàn phím. Thay thế bo mạch chủ. Thay thế bộ xử lý.

3-2-4

Lỗi bộ điều khiển bàn phím (Keyboard Corrtroller Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, thử thay thế bộ nhớ card video và thay thế card video. Thay thế bo mạch chủ.

3-3-4

Lỗi khởi động màn hình (Screen Initialization Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, thử thay thế bộ nhớ card video và thay thế card video. Thay thế bo mạch chủ.

3-4-1

Lỗi lưu vết màn hình (Screen Retrace Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, thử thay thế bộ nhớ card video và thay thế card video. Thay thế bo mạch chủ.

3-4-2

Lỗi ROM Video (Video ROM Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

4-2-1

Lỗi ngắt đồng hồ đo thời gian (Timer Interrupt Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bàn phím. Thay thế bo mạch chủ. Thay thế bộ xử lý.

4-2-2

Lỗi tắt máy (Shutdown Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bàn phím. Thay thế bo mạch chủ. Thay thế bộ xử lý.

4-2-3

Lỗi cổng A20 (Gate A20 Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

4-2-4

Ngắt đột xuất trong chế độ được bảo vệ (Unexpected Interrupt In Protected Mode

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

4-3-1

Lỗi địa chi RAM >FFFh (RAM Address Error >FFFh)

Lau những phần tiếp xúc của bộ nhớ và lắp lại những module. Tháo bỏ tất cả những moduke ngoại trừ dãy thứ nhất. Thay thế bộ nhớ, bộ nguồn và bo mạch chủ.

4-3-3

Lỗi kênh 2 đồng hồ bấm giờ ngắt quãng (Interval Timer Channel 2 Error)

Kiểm tra lắp đặt bo mạch chủ đúng cách chưa, tháo những đinh ốc, những vật lạ gây ra bất ngờ và những đinh ốc quá chặt. Thay thế bo mạch chủ.

4-3-4

Lỗi đồng hồ thời gian thực (Real Time Clock Error)

Thay thế pin CMOS. Thay thế bo mạch chủ.

Theo "Nâng cấp và sửa chữa máy tính" Scott Mueller